Gwasanaethau Gwarchodwyr Diogelwch

Mae K9 Protection Ltd yn darparu datrysiad gwarchod diogelwch sy'n cyd-fynd â gofynion unigol pob cleient. P'un a yw'n ddatrysiad gwarchod tymor hir ar gyfer eich adeilad, neu'n aseiniad ymateb cyflym tymor byr er mwyn amddiffyn safle sydd wedi dioddef colled o ganlyniad i dorri mewn diweddar neu fygythiad penodol, gallwn ni helpu.

Gwarchodlu Diogelwch

Rydyn ni'n ddigon bach i adnabod ein gwarchodwyr unigol, ac yn ddigon mawr i gael y gweithlu sydd ei angen arnoch chi. Mae K9 Protection yn gallu teilwra gwasanaeth gwarchod diogelwch sy'n cynnwys y bobl iawn, y dechnoleg gywir, y patrymau shifft cywir, ac yn bwysicaf oll, y dull rheoli cywir er mwyn amddiffyn eich busnes. Gallwn ddarparu gwarchodwyr diogelwch ar gyfer llawer o sefyllfaoedd p'un ai ar gyfer safle adeiladu, adeilad segur neu adeilad gweithredol.

Mae ein gwasanaeth gwarchod â gwarchodwyr, p'un a yw'n warchodwyr safle neu'n borthor adeilad, yn cynnwys y canlynol heb unrhyw dâl ychwanegol :

  • RAMS: Mae arolwg safle cyflawn ac asesiad risg yn cael eu cynnal cyn i ni ddarparu gwarchodwyr diogelwch, sy'n ein galluogi i ddatblygu system waith ddiogel i'r tîm.
  • Profiad Rheoli: Mae gan ein tîm rheoli flynyddoedd lawer o brofiad perthnasol a byddant yn gweithio gyda chi i gynnig y datrysiad gorau i ddiogelu eich adeilad.
  • Staff diogelwch mewn iwnifform : Mae ein gwarchodwyr diogelwch profiadol, sydd wedi eu gwirio ac wedi eu trwyddedu gyda SIA , yn derbyn iwnifform a Chyfarpar Diogelu Personol priodol.
  • Diogelwch Gweithwyr Unigol: System ddiogelwch ar gyfer gweithwyr unigol sy'n sicrhau cyswllt rheolaidd gan ein gwarchodwyr diogelwch ac sy'n cynnwys botwm trallod gyda GPS pe bai angen cymorth.
  • Treth ac Yswiriant: Mae ein gwarchodwyr i gyd yn weithwyr ar ein cyflogres, nid ydym yn is-gontractio, nac yn defnyddio y cyfryngau cymdeithasol i recriwtio staff heb eu gwirio.
  • Gweithrediad Di-bapur: Mae ein meddalwedd rheoli patrôl yn cynhyrchu taflenni amser, adroddiadau digwyddiadau diogelwch a chofnod o ddigwyddiadau dyddiol, mae’r rhain yn cael eu dosbarthu'n electronig.
  • Tagiau Gwarchod wedi'u cynnwys fel darpariaeth sylfaenol: Datblygwyd ein meddalwedd rheoli patrôl yn fewnol ac mae'n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau bod patrolau gwarchod yn cael eu gweithredu fel y nodir yn y gofynion.
  • Arwyddion: Rydym yn darparu lefelau priodol o arwyddion yn rhad ac am ddim a all anghymell unrhyw un sy'n ystyried torri i mewn i'ch adeilad.

Os oes rhywbeth yr ydym wedi'i fethu, ffoniwch ni i drafod manylion eich gofyniad, ac os gallwn deilwra datrysiad i weithio gyda'ch gofynion, yna fe wnawn ni hynny.

Ein Rhanbarth

Rydym yn gweithio ar y sail na fydd unrhyw warchodwr diogelwch yn ddim pellach na 30 munud o amser teithio oddi wrth y gefnogaeth symudol agosaf. Darperir ein gwasanaethau gwarchod diogelwch rhwng Caerdydd, Casnewydd a Bryste yn y de, i fyny trwy Bontypridd, y Coed Duon a Phont-y-pŵl cyn belled â Blaenau'r Cymoedd, gan ddarparu gwasanaeth ar draws Merthyr Tudful, Tredegar, a Glynebwy. 

Rheoli Patrôl
Patrolau diogelwch wedi'u logio'n llawn

Mae ein system cofnodi patrôl diogelwch yn defnyddio technoleg GPS a NFC ac fe'i datblygwyd o'r dechrau’n deg i gysylltu â'n systemau ôl-brosesu. Caiff gwarchodwyr eu harchwilio i sicrhau eu bod yn patrolio yn ôl y disgwyl a bod gofynion hyfforddi yn cael eu nodi'n awtomatig bob dydd.3

Gwarchodlu Profiadol
Dwyn Cebl Gwerth Uchel

Mae gennym dîm amryddawn, ac mae gennym warchodwyr diogelwch ar gyfer pob achlysur, a does dim amheuaeth y bydd gennym y gwarchodwyr cywir ar gyfer eich tasg benodol. Mae gennym brofiad mewn diwydiannau yn cynnwys gwasanaeth porthor adeilad a chyfnodau gwerth uchel yn perthyn i unrhyw brosiect gwaith adeiladu yn ne Cymru.

Cydweithio
Gweithio gyda theledu cylch cyfyng

Mae K9 Protection Ltd yn darparu gwasanaethau gweithlu. Gallwn weithio ochr yn ochr â'ch cyflenwr diogelwch electronig presennol er mwyn darparu gwasanaeth cyflawn. Pe bai angen datrysiad diogelwch ehangach arnoch, mae gennym bartneriaethau strategol gyda llawer o gwmnïau yr ydym wedi gweithio ochr yn ochr â nhw ers blynyddoedd lawer. Byddem yn hapus i'ch cyflwyno iddynt. 

Rheolwr o fewn 30 munud

Mae pob un o'n gwarchodwyr o fewn taith 30 munud oddi wrth ein rheolwyr, pe bai angen ein cefnogaeth arnynt ar y safle.

Gwiriadau Gweithiwr Unigol

Mae'n ofynnol i bob un o'n gwarchodwyr i wneud cyswllt bob awr ar y lleiaf, gyda galwad trallod yn cael ei godi os nad ydyn nhw'n cysylltu.

Staff wedi'u gwirio'n llawn

Rhaid i bob aelod o'n tîm gael eu gwirio; ar lafar cyn cyflogaeth, a chyda gwiriadau ysgrifenedig mwy trylwyr yn cael eu cynnal wedi hynny.