Cŵn Diogelwch

Mae K9 Protection yn darparu gwasanaethau cŵn diogelwch proffesiynol a all fod yn llawer mwy cost-effeithiol na gwarchodwyr diogelwch neu unrhyw ddatrysiad electronig o ran darparu ffordd hynod effeithlon i atal, a chanfod gweithgaredd troseddol ar eich safle.

Cŵn Gwarchod

Wrth drafod cŵn gwarchod diogelwch a hyfforddi cŵn, y ddelwedd sy’n dod i feddwl y mwyafrif o bobl yw pelen o gyfarth gwallgof, yn barod i fwyta unrhyw un sy'n cyrraedd ar y safle. Y gwir yw, er bod cŵn a wnaiff, trwy ddiffyg hyfforddiant, frathu unrhyw beth sy'n symud a pheidio â rhyddhau eu gafael, yn K9 Protection rydym yn defnyddio cŵn diogelwch ar gyfer pwrpas cyffredinol. Rydym yn gweithio gyda thrinwyr cŵn hyfforddedig NASDU neu BIPDT sy'n gweithio o fewn y gyfraith i ddarparu dull ataliol effeithiol ac ymateb rhagweithiol. Yn anad dim, y ddau sgil yr ydym yn edrych amdanynt yn ein timau cŵn diogelwch yw olrhain (y gallu i ganfod ac olrhain tresmaswr yn y gwynt), ac amddiffyn trinwyr (yn caniatáu i'r trinwyr gyflawni eu tasg, a dim ond ymyrryd pan fydd y trinwyr dan fygythiad). Rydym yn defnyddio gweithwyr diogelwch proffesiynol profiadol a oedd eisoes yn fedrus cyn dod yn drinwyr cŵn; mae'r ci yn offeryn effeithiol, ond nid yw wrth y llyw.

Dan Reolaeth
Cŵn Diogelwch gyda'r cyhoedd

Mae dyddiau “teeth on a leash” yn perthyn i’r gorffennol ac mae ci diogelwch modern yn arf cytbwys sydd wedi ei hyfforddi’n llwyddiannus ac yn rhan o’n cyfarpar. Bydd y timau cŵn diogelwch a ddefnyddiwn yn hyddysg mewn amryw o sefyllfaoedd ac yn cael eu paru yn unol â manylion penodol eich tasg. Mae rhai tasgau yn gofyn am gi gwastad a chytbwys gan gynnwys sefyllfaoedd sy’n llawn straen fel torfeydd o bobl neu blant yn chwarae ar y safle. Bydd ein hymateb bob amser yn gymesur â'r bygythiad yn cael ei ddeilio ag yn y ffordd orau bosibl. Gyda thresmaswyr, ein nod yw atal trwy ein presenoldeb, ac os bydd ataliad yn methu, byddwn yn arestio ac yn cadw rhywun yn barod i'w trosglwyddo i'r Heddlu pan gredwn fod trosedd dditiadwy wedi cael ei chyflawni.

Chwilio a Thracio
Chwilio ac olrhain cŵn

Rhan fawr o apêl ci diogelwch yw ei drwyn. Gyda chi diogelwch pwrpas cyffredinol cymwys, yn aml gellir gwneud mwy o waith a throedio mwy o dir nag y gallai tîm o sawl swyddog diogelwch ei wneud. Nid oes unrhyw beth gwell na thrwyn ci i roi rhybudd cynnar am dresmaswr. Mae hyn yn caniatáu inni ganfod ac yna anfon adnoddau i’r lle mwyaf pwrpasol i amddiffyn eich safle.

Cerbydau Addas
Cerbydau Addas

Yn ogystal â'n cŵn a'n hyfforddiant, bydd trinwyr cŵn sy'n gweithio gyda K9 Protection yn defnyddio fan cwt cŵn â chyfarpar proffesiynol gyda darpariaeth ar gyfer cŵn a thrinwyr.

Patrolau Cŵn â Gwelededd Uchel
Patrolau Cŵn â Gwelededd Uchel

Mae gan K9 Protection dîm o drinwyr cŵn proffesiynol a'u cŵn ar gael i'n cleientiaid. Fel pob diogelwch, nid oes un dull sy'n addas i bawb wrth drafod timau cŵn. Bydd "edrychiad", "sŵn" a set sgiliau pob ci a thriniwr yn cael eu paru yn unol â'r dasg.

 

Wrth roi tasg i wasanaeth cŵn diogelwch, maent yn aml yn rhan o becyn diogelwch mwy. Efallai y defnyddir cŵn gwarchod fel presenoldeb cychwynnol er mwyn i'r si fynd ar led o amgylch yr ardal leol, ac yna chwtogi'n ôl i wasanaeth gwarchod. Mewn safle o faint digonol gall defnydd o dimau cŵn a'u synnwyr arogli pell fod yn fwy ymarferol na gwarchodwyr - dywedir bod ci, ar y safleoedd o’r math cywir, yn fwy effeithiol na thîm o bum gwarchodwr. Cysylltwch â ni heddiw i drefnu arolwg safle gydag un o'n tîm gweithrediadau a fydd yn hapus i ddarparu detholiad o opsiynau sy'n unol â’ch anghenion.