K9 PROTECTION LTD YN ENNILL PRIF ACHREDIAD Y DIWYDIANT

Busnes gwarchod diogelwch o Gasnewydd K9 Protection Ltd yn dod yn Gontractwr Cymeradwy gan Awdurdod y Diwydiant Diogelwch

Yn ddiweddar, derbyniwyd K9 Protection Ltd ar Gynllun Contractwr Cymeradwy (ACS) Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA). Mae bod yn werthwr a gymeradwywyd gan ACS yn dangos i ddarpar gleientiaid fod gan y busnes bolisïau a gweithdrefnau cadarn sydd wedi'u profi ac ar waith a’i fod yn gweithredu o fewn y codau ymarfer. Ar ôl gwneud cais i'r cynllun, roedd yn rhaid cynnal archwiliad allanol trylwyr o'r busnes, ynghyd ag ymchwilydd o'r SIA yn cynnal hapwiriadau  ar safleoedd cleientiaid i sicrhau bod safon gwaith K9 Protection yn cwrdd â gofynion y cynllun.

Dywed Paul Green, Cyfarwyddwr Gweithrediadau K9 Protection am yr achrediad “Buom yn ystyried gwneud cais am yr achrediad am nifer o flynyddoedd cyn bwrw ymlaen mewn gwirionedd ac rwy'n falch ein bod wedi gwneud o'r diwedd. Mae'r llwyddiant hwn yn dyst i waith caled ein tîm. Rydym bob amser wedi bod yn fusnes a arweinir gan weithdrefn ac o'r herwydd roedd y newidiadau yr oedd angen i ni eu gwneud er mwyn cydymffurfio yn gymharol fach, ac o'r herwydd mae'r achrediad yn cadarnhau i mi ein bod yn gwneud pethau yn y ffordd iawn."

Mae'r cynllun ACS yn gwerthuso'r busnes yn ei gyfanrwydd, gan sicrhau bod staff yn cael eu sgrinio'n effeithiol fel rhan o'r broses recriwtio a bod y gwasanaethau sy'n cael eu darparu yn cael eu gwneud yn gyfreithlon gan unigolion trwyddedig ac mewn modd sy'n ddiogel i'r gweithredwyr diogelwch ac aelodau o’r cyhoedd. Ynghyd â system reoli briodol sy'n rheoli'r gweithrediadau o ddydd i ddydd yn effeithiol, dywed Green “y gellir priodoli llawer o'n llwyddiant i ddogfennu'r busnes o'r diwrnod cyntaf; o'r cam cynharaf 10 mlynedd yn ôl, fe wnaethom ysgrifennu'r hyn yr oeddem am ei wneud, a sut yr oedd angen ei wneud, ac fel y mae'n digwydd mae'r broses organig hon yn rhan fawr o’r hyn sy’n ofynnol gan y safon ACS”.

Mae K9 Protection Ltd yn fusnes gwarchod diogelwch, patrol symudol ac ymateb i larwm sydd â'i bencadlys yng Nghasnewydd ac sy'n darparu gwasanaethau yn ardal De Ddwyrain Cymru. Sefydlwyd y busnes yn 2011 ac ers yr amser hwnnw mae wedi darparu gwasanaeth i dros 260 o adeiladau, y mae llawer ohonynt yn gleientiaid tymor hir hyd heddiw. Y mantra y tu ôl i'r busnes o’r dechrau yw “peidio byth ag ymgymryd â gwaith lle na allwn gael cefnogaeth at ein gwarchodwyr”, gan helpu i sicrhau bod y twf yn gyson ac yn gwbl hylaw. Mae K9 Protection Ltd yn gweithio gyda'n cleientiaid i ddarparu datrysiad deinamig a all addasu i'w hanghenion diogelwch. Mae K9 Protection Ltd yn un o ddim ond dau gwmni gwarchod diogelwch sydd wedi eu hachredu gan y Sefydliad Cyflog Byw yng Nghymru.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.k9protectionltd.co.uk (Saesneg) neu https://www.k9protectionltd.co.uk/cy (Cymraeg)

Cyswllt Pellach:

Paul Green, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, K9 Protection Ltd.