Ymateb Allweddeiriau ac Larwm yn

Gwasanaethau Dal Allweddi ac Ymateb i Larwm yn ne Cymru.

Mae K9 Protection Ltd yn darparu gwasanaeth dal allweddi ac ymateb i larwm lle byddwn yn darparu deiliad allwedd i fynd i'ch safle am un o sawl rheswm, fel arfer i ymchwilio larwm sydd wedi’i actifadu. Gallem siarad trwy’r dydd am ddal allweddi, ond gadewch i ni egluro yr hyn sy’n gwneud i K9 Protection Ltd ragori ar ein cystadleuwyr:

  • Rydym ni’n cyhoeddi ein hamseroedd ymateb i larwm mewn amser real (gweler isod)
  • Rydyn ni’n addasu ein cerbydau i’r sefyllfa, boed hynny yn 4x4, fan, beiciau modur neu feic mynydd. Ni oedd yr unig gwmni dal allweddi a drefnodd ddefnyddio beiciau mynydd yng Nghaerdydd ar gyfer rownd terfynol UEFA, a olygodd bod ein hamseroedd ymateb yn parhau'n gyflym.
  • Rydym yn defnyddio GPS i gofnodi ein presenoldeb mewn amser real - Ac rydym yn disgowntio'n awtomatig os ydym yn torri'r CLG y cytunwyd arno.

Mae K9 Protection wedi bodloni cleientiaid mewn sawl diwydiant gan gynnwys corfforaethol, meddygol, diwydiant moduron, peirianneg ac addysg. Heb gael eich argyhoeddi eto? Gwelwch beth oedd gan un o'n cleientiaid i'w ddweud yma: Carafanau Casnewydd - Astudiaeth Achos

 

Wedi'i rwymo i CLGau
Wedi ein rhwymo i CLG (Cytundeb Lefel Gwasanaeth)

Wrth osod cytundeb ymateb i larwm gyda chleient sy’n ein penodi ar gyfer gwasanaeth dal allweddi, byddwn yn cytuno ar lefel y gwasanaeth ac yn gwneud ein gorau i fynd tu hwnt i’r disgwyliadau ar bob achlysur. Os na allwn gyrraedd galwad ymateb i larwm ar eich safle o fewn yr amserlen a osodwyd am unrhyw reswm, bydd ein system yn diystyru cost yr alwad yn awtomatig.

Cydweithio ag Eraill
Cydweithio â gorsafoedd monitro larwm

Wrth dderbyn ac ymateb i larwm wedi ei actifadu yn eich adeilad, byddwn yn aml yn dechrau deialog dwy ffordd gyda'r orsaf monitro larwm o'ch dewis i sicrhau ymateb diogelwch priodol. Pan fydd teledu cylch cyfyng yn cael ei fonitro o bell, gall eich gorsaf fonitro ein rhybuddio am bethau fel disgrifiadau, cuddfannau a gweithgareddau fel y gall ein tîm fynd i’ch safle a'i ddiogelu. Pan fydd angen presenoldeb heddlu, byddwn yn gweithio gyda'r heddlu i'w cynorthwyo i sefydlogi’r sefyllfa gyda’r nod o ail-ddiogelu eich adeilad cyn gynted ag sy'n ymarferol.

Amseroedd ymateb tryloyw, cyhoeddedig
Amseroedd ymateb tryloyw, cyhoeddedig

Yn K9 Protection, rydym yn falch o'n gwasanaeth deiliaid allweddi a'r amseroedd ymateb i larwm sy'n cyd-fynd a hynny, dyna pam rydyn ni'n eu cyhoeddi mewn amser real! Mae bob galwad yn newid amseroedd ymateb cyfartalog rydym yn eu cyhoeddi mewn amser real

Os ydych yn chwilio am wasanaeth ymateb i larwm yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru, yna mae’n annhebygol y dewch chi o hyd i wasanaeth cynt, mwy cyson a mwy gonest nag K9 Protection/ Rydym yn credu mai ni yw y cwmni dal allweddi o ddewis. Yn ogystal â gwasanaeth dal allweddi am bris cystadleuol ac amseroedd ymateb i larwm cyhoeddedig, credwn fod ein pobl yn ein gwneud yn un o'r cwmnïau diogelwch symudol gorau o amgylch Caerdydd, Casnewydd, a thu hwnt.